Statut

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. Zakona o političkim strankama Osnivačka skupština političke stranke „Stjepan Kožić – nezavisna lista“ donijela je statut.

Na temelju članka 16. stavka 12. Statuta političke stranke Stjepan Kožić - nezavisna lista, Odbor stranke na sjednici od 19. prosinca 2023. godine, utvrdio je pročišćen tekst Statuta. Pročišćen tekst statuta obuhvaća Statut od 16. lipnja 2018., Izmjene i dopune statuta od 16. ožujka 2022. godine, Izmjene i dopune statuta od 24. studenoga 2023. godine i Ispravak statuta od 19. prosinca 2023. godine, u kojem je naznačeno vrijeme njegova stupanja na snagu.

STATUT

političke stranke Stjepan Kožić – nezavisna lista

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Naziv i sjedište
Naziv stranke Stjepan Kožić – nezavisna lista.
Skraćeni naziv je SKNL.
Sjedište stranke je u Velikoj Gorici.

Članak 2.

Znak, pečat i zastava
Stranka ima svoj znak, pečat i zastavu.
Znak stranke sastoji se od logotipa SKNL ispod kojeg je u punom nazivu ispisan naziv stranke Stjepan Kožić nezavisna lista u dva reda.
Pečat stranke četvrtastog je oblika, prilagođene veličine istovjetan znaku stranke.
Ustrojstveni oblici stranke imaju pečate kao i stranka s tim da ispod naziva stranke stoji naziv ustrojstvenog oblika.
Stranka ima zastavu bijele boje sa istim simbolima kao što je znak, prilagođenih dimenzija.

Članak 3.

Područje i pravni okvir djelovanja
Stranka Stjepan Kožić – nezavisna lista se osniva i upisuje u registar kao politička stranka koja djeluje u Republici Hrvatskoj.
Stranka Stjepan Kožić – nezavisna lista je pravna osoba koja za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 4.

Predstavljanje i zastupanje
Stranku Stjepan Kožić – nezavisna lista predstavlja i zastupa predsjednik stranke.
U slučaju odsutnosti predsjednika ili spriječenosti u obnašanju predsjedničke dužnosti, njega zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg odredi predsjednik.

II. CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA

Članak 5.

Ciljevi
Radi ispunjenja svoje svrhe stranka Stjepan Kožić – nezavisna lista se posebno zalaže za:
– gospodarski razvoj Zagrebačke županije i Republike Hrvatske
– zaštitu ljudskih, političkih, vjerskih, socijalnih, nacionalnih i svih drugih prava i interesa svih građana Republike Hrvatske
– razvoj demokracije i socijalnu pravdu
– osiguranje prava na rad i dostojan život građana Republike Hrvatske
– demografski razvoj Zagrebačke županije i Republike Hrvatske
Programom stranke i drugim programskim dokumentima detaljno se uređuju ciljevi i svrha djelovanja Stranke.

Članak 6.

Način djelovanja
Rad stranke Stjepan Kožić – nezavisna lista je javan, a ostvaruje se javnim iznošenjem stavova u medijima, internetskim stranicama, obavještavanjima članova i simpatizera te javnim radom tijela stranke kao i ostalim zakonom dopuštenim načinima.

III. ČLANSTVO

Članak 7.

Članstvo
Članom može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba koja ima državljanstvo Republike Hrvatske i prihvaća Program i odredbe Statuta potpisivanjem pristupnice.
Članstvo u stranci prestaje pisanim zahtjevom člana za istupanje iz stranke, učlanjenjem ili pristupanjem drugoj političkoj stranci, isključenjem ili smrću.

Članak 8.

Prava i dužnosti članova
Članovi stranke Stjepan Kožić – nezavisna lista imaju pravo birati i biti biran u tijela stranke, sudjelovati u radu Stranke i u ostvarivanju zadaća Stranke.
Članovi su dužni pridržavati se svih dokumenata Stranke, odgovorno i savjesno sudjelovati u radu i aktivnostima Stranke te čuvati njen ugled.
Posebnim pravilnikom koji donosi Odbor stranke detaljno će se regulirati prava i dužnosti članova, vođenje evidencije članstva i primanje članova u Stranku.

IV. USTROJ I TIJELA STRANKE

Članak 9.

Ustrojstveni oblici
Unutarnji ustroj stranke Stjepan Kožić – nezavisna lista usklađuje s njezinim političko-teritorijalnim ustrojem, a sastoji se od županijskih, gradskih i općinskih organizacija.
Županijsku organizaciju čine sve općinske i gradske organizacije s područja pojedine županije.
Županijsku organizaciju Odlukom osniva Odbor stranke.
Županijska organizacija ima svoju Skupštinu, Odbor, Nadzorni odbor, Časni sud, predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika.
Gradska organizacija djeluje na području pojedinog grada.
Općinska organizacija djeluje na području pojedine općine.
Općinsku i gradsku organizaciju osniva najmanje 5 članova, uz suglasnost Odbora stranke.
Općinske i gradske organizacije imaju svoju Skupštinu, Odbor, predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika.
Predsjednika, zamjenika predsjednika, tajnika i birane članove Odbora organizacije koje broje preko 20 članova, bira Skupština gradske, odnosno općinske organizacije.
Odbor gradske, odnosno općinske organizacije čine predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik, članovi odbora stranke koji imaju prebivalište na području te organizacije i birani članovi Odbora.
Općinske i gradske organizacije koje broje preko 20 članova u odbor biraju od 2 do 5 članova.

Članak 10.

Tijela stranke
Središnja tijela stranke Stjepan Kožić – nezavisna lista su:
– Skupština
– Odbor
– Predsjednik
– Potpredsjednici (4)
– Tajnik
– Blagajnik
– Nadzorni odbor (3)
– Časni sud (3)

Članak 11.

Osnovne zadaće ustrojstvenih oblika su:
– raspravljanje i predlaganje političkih aktivnosti
– odlučivanje o svim pitanjima u okviru svojega djelokruga
– provođenje stranačke politike i odluke viših tijela Stranke
– djelovanje na širenju članstva i promociji Stranke

Članak 12.

Skupština
Skupština je najviše tijelo stranke, a čine ju svi članovi dok broj članova stranke ne prijeđe 150 članova, nakon čega Skupštinu čine predstavnici ustrojstvenih oblika Stranke s cijelog područja njenog djelovanja.
Odluku o broju članova Skupštine i načina delegiranja utvrđuje Odbor stranke najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine.
Redovna sjednica Skupštine saziva se prema potrebi, najmanje jedanput godišnje, a saziva je predsjednik stranke.
Na zahtjev najmanje 1/3 članova Skupštine predsjednik stranke dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine. U slučaju da predsjednik stranke to ne učini u roku 45 dana, izvanrednu sjednicu sazvat će tajnik stranke.

Članak 13.

Odlučivanje Skupštine
Odluke Skupštine su pravovaljane ako je prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine.
Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 14.

Ovlasti Skupštine
Skupština stranke:
– donosi i mijenja Statut i Program
– utvrđuje temeljne smjernice politike Stranke
– bira i razrješuje predsjednika, četiri potpredsjenika, tajnika i blagajnika
– bira i razrješuje Nadzorni odbor
– bira i razrješuje Časni sud
– raspravlja o izvješćima Odbora i drugih tijela stranke te daje smjernice za daljnji rad

Članak 15.

Odbor
Odbor čine predsjednik, potpredsjednici, tajnik, blagajnik, predsjednici svih organizacija, župani, gradonačelnici i općinski načelnici.
Odluke Odbora su pravovaljane ako je prisutno više od polovice ukupnog broja članova Odbora.
Odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova Odbora.

Članak 16.

Ovlasti Odbora
Odbor stranke:
– donosi sve odluke o djelovanju Stranke
– donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Stranke
– osniva radna tijela potrebna za funkcionalno djelovanje Stranke
– raspravlja i odlučuje o svim političkim pitanjima i aktivnostima
– brine se o novčanim sredstvima potrebnim za djelovanje Stranke
– usvaja financijski plan i završni račun
– odlučuje o osnivanju i raspuštanju ustrojstvenih oblika Stranke
– podnosi izvješća Skupštini o svom radu
– odlučuje o žalbama na odluke Časnog suda
– donosi Odluku o izbornim ili poslijeizbornim koalicijama kao i drugim oblicima suradnje sa drugim političkim strankama
– odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za ostvarenje ciljeva i osiguravanje normalnog rada Stranke
– utvrđuje pročišćen tekst Statuta Stranke

Članak 17.

Izbor članova tijela ustrojstvenih oblika i središnjih tijela stranke
Način i postupak biranja članova tijela ustrojstvenih oblika i središnjih tijela stranke utvrđuje se posebnim Pravilnikom koji donosi Odbor Stranke.

Članak 18.

Predsjednik
Predsjednik stranke:
– predstavlja i zastupa Stranku
– potpisuje akte Skupštine i Odbora
– brine o poštivanju i izvršavanju odluka koje je donijela Skupština
– usklađuje i potiče suradnju svih središnjih tijela
– potpisuje kandidacijske liste i kandidature ili ovlašćuje osobu koja će umjesto Predsjednika obavljati potpisivanje istih
– saziva i vodi sjednice Odbora stranke

Članak 19.

Potpredsjednici
Potpredsjednici pomažu u radu predsjedniku stranke te ga zamjenjuje u slučaju njegovog izbivanja.

Članak 20.

Tajnik
Tajnik stranke sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela stranke, koordinira rad središnjih tijela Stranke, vodi evidenciju članstva Stranke te obavlja poslove organizacijske, administrativne, stručne i političke prirode u skladu sa ovlastima koje mu povjeri Predsjednik ili Odbor stranke.

Članak 21.

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor stranke ima 3 člana.
Članovi Nadzornoga odbora ne mogu biti članovi ni jednoga drugoga središnjeg tijela stranke.
Predsjednika biraju članovi Nadzornog odbora između sebe na prvoj sjednici koji saziva predsjednik stranke.

Članak 22.

Poslovi Nadzornog odbora
Nadzorni odbor:
– prati redovno financijsko poslovanje Stranke
– prati pravne okvire djelovanja Stranke
– nadzire provedbu Statuta i ostalih akata Stranke

Članak 23.

Odlučivanje Nadzornog odbora
Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik odbora, a po potrebi može ju sazvati i predsjednik stranke.
Nadzorni odbor valjano zasjeda ako mu je prisutna natpolovična većina članova Nadzornog odbora.
Sve odluke donose se natpolovičnom većinom svih nazočnih članova.

Članak 24.

Časni sud
Časni sud Stranke ima 3 člana.
Članovi Časnog suda ne mogu biti članovi ni jednoga drugoga središnjeg tijela Stranke.
Predsjednika biraju članovi Časnog suda između sebe na prvoj sjednici koju saziva predsjednik stranke.

Članak 25.

Poslovi Časnog suda
Časni sud:
– odlučuje o predstavkama i žalbama članova
– odlučuje o sporovima između tijela Stranke i ustrojstvenih oblika Stranke
– rješava u I. stupnju o disciplinskoj odgovornosti članova, temeljem Pravilnika koji donosi Odbor

Članak 26.

Odlučivanje Časnog suda
Sjednice Časnog suda saziva predsjednik Časnog suda, a po potrebi može ju sazvati i predsjednik stranke.
Časni sud valjano zasjeda ako mu je prisutna natpolovična većina članova Časnog suda.
Sve odluke donose se natpolovičnom većinom svih nazočnih članova.

Članak 27.

Trajanje mandata
Mandat svih tijela stranke traje četiri godine.

V. FINANCIRANJE

Članak 28.

Financiranje
Stranka „Stjepan Kožić – nezavisna lista“ radi ostvarenja svojih političkih ciljeva stječe prihode iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pod uvjetima utvrđenim Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne proidžbe i referenduma, donacija i drugih zakonom dopuštenih izvora.
Stranka može prihode ostvarivati od donacija i članarine svojih članova u skladu s Pravilnikom o financiranju poslovanja stranke Stranka „Stjepan Kožić – nezavisna lista“ i odlukom Odbora stranke.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Cjelovitost i tumačenje
Sva pitanja koja ovim Statutom nisu stavljena u nadležnost pojedinog tijela stranke stavljaju se u nadležnost Odbora.
Tumačenje ovog Statuta daje Skupština, a u vremenu u kojem Skupština ne zasjeda, tumačenje daje Odbor.

Članak 30.

Izmjene i dopune Statuta
Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta mogu podnijeti središnja tijela stranke ili ustrojstveni oblici.

Članak 31.

Prestanak rada
Osim u slučajevima predviđenim zakonom, stranka Stjepan Kožić – nezavisna lista prestaje postojati i kada o tome donese odluku Skupština dvotrećinskom (2/3) većinom glasova.
Ako Skupština u odluci o prestanku stranke ne odredi kome će pripasti imovina, tada ona pripada Republici Hrvatskoj.

Članak 32.

Stupanje na snagu
Statut, Izmjene i dopune statuta stupile su na snagu danom donošnja što je naznačeno u preambuli.

 

 Predsjednik:
mr. sc. Stjepan Kožić, dipl. ing.

 

 
Pin It

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok